Adatkezelési tájékoztató

I. Alapadatok

A szervezet megnevezése: VOIZ Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő)
A szervezet székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. B. ép. 7. em. 13.
A tájékoztató hatályba lépésének dátuma: 2018. november 16.
Az adatkezelő jelen ügyben eljáró képviselője: Papp Norbert
elérhetősége: hello@voiz.hu

Ez a tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A tájékoztatóban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor. A VOIZ Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa, módosítsa, arról azonban mindenkor kellő időben értesíti közönségét.
A szervezet adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.
A VOIZ Zrt. a személyes adatokat mindenkor bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

II. A tájékoztató hatálya

A jelen tájékoztató visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a VOIZ elnevezésű telefonos alkalmazás felhasználóira, akik azt jóváhagyólag elfogadták, továbbá az alkalmazást üzemeltető szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira.

III. A tájékoztató célja

E tájékoztató célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelmét, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.

A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

IV. Lényeges fogalmak, meghatározások

– a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

– adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

– személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

– harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

– az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

– az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

– álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

– nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

– adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

V. Az adatkezelés irányelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését kezdeményezni.

VI. Személyes adatok kezelése

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

A hozzájárulást az érintett személy az egyes adatkezelések tekintetében a VOIZ elnevezésű telefonos alkalmazás használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az alkalmazásba történő belépés során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja.

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

VII. Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

• az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

• az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

• az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

Az VOIZ Zrt. tevékenysége körében a személyes adatokat önkéntes hozzájárulás, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezeli. Amennyiben az adatkezelés alapja önkéntes hozzájárulás, úgy az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben viszont a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását illetve továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amelyről külön értesítjük Önöket. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, úgy az Önök, mint adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, vagy ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, az adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie.

Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az érintett életének vagy más fent említett természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető.

A személyes adatkezelés néhány típusa szolgálhat egyszerre fontos közérdeket és az érintett létfontosságú érdekeit is, például olyan esetben, amikor az adatkezelésre humanitárius okokból, ideértve, ha arra a járványok és terjedéseik nyomon követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben, különösen természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetében van szükség.

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos.

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.

A személyes adatok hatóságok általi, hivatalosan elismert vallási szervezetek alkotmányjogban vagy nemzetközi közjogban megállapított céljainak elérése érdekében történő kezelése közérdeken alapulónak minősül.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése kiskorú érintettek vonatkozásában akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

VIII. Az VOIZ Zrt. tevékenysége során a következő adatkezeléseket végzi:

8.1. regisztráció és bejelentkezés a VOIZ elnevezésű telefonos alkalmazásban

Az VOIZ Zrt. üzemelteti a VOIZ elnevezésű telefonos alkalmazást. Az alkalmazásban szereplő egyes tartalmak nem publikusak, nem érhetőek el a teljes nyilvánosság számára, hanem azok megtekintéséhez regisztráció és bejelentkezés szükséges.

Az adatkezelés célja: a VOIZ elnevezésű telefonos alkalmazásban szereplő egyes tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása. Az adatkezelés célja továbbá az érintettek tájékoztatása az alkalmazásban a későbbiekben megjelenő anyagokról, hangoskönyvekről.

Az adatkezelés céljai tehát: az adatkezelő által szolgáltatott tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó szerződés teljesítése, végrehajtása, vagyis az érintett és az adatkezelő között létrejövő szerződés alapján az érintettek mindenkori tájékoztatása, az érintett részére való szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, kapcsolattartás, és az így igénybe vett szolgáltatások nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett és az adatkezelő közötti szerződés létrejötte, illetve annak teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pontja alapján

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím (esetlegesen amely a Google és/vagy Facebook account-hoz tartozik, mert azt is lehet a belépéshez használni).

Az adatok törlésének határideje:
– amennyiben a jelen pontban foglalt szolgáltatások megszűnnek, és azokat az adatkezelő a továbbiakban már végleges jelleggel nem nyújtja, mert beszünteti ezirányú tevékenységét, és ezáltal a jelen pont alapján kezelt személyes adatokra már nincsen szükség, úgy a megszűnést követő 3 (három) hónap elteltével
– amennyiben az érintett visszavonja a hozzájárulását személyes adatai jelen pont alapján való kezeléséhez, úgy az erről szóló írásbeli kérelem – ideértve az elektronikus úton továbbított kérelmet is – kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül
– amennyiben az érintett tiltakozik személyes adatai jelen pont alapján való kezelése ellen, úgy az erről szóló írásbeli kérelem – ideértve az elektronikus úton továbbított kérelmet is – kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül
– a GDPR 17. cikkében foglalt egyéb esetekben azok bekövetkezését követő 8 (nyolc) munkanapon belül

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatkezelés céljánál megjelölt szolgáltatás – ideértve az érintettek tájékoztatását a szerző későbbiekben megjelenő anyagairól is – későbbi nyújtásának elmaradása, ebben az esetben nem jön létre szerződés az adatkezelő és az érintett között a fentiekben megjelölt szolgáltatások nyújtására, teljesítésére.

8.2. hangoskönyvek értékesítése

A VOIZ elnevezésű telefonos alkalmazásban különböző könyvek hangoskönyv formátumban kerülnek értékesítésre. Ezen hanganyagokat az érintettek megvásárolhatják egyenként is, amelyekhez a megvásárlást követően kapnak hozzáférést az alkalmazáson belül, mivel azok nem publikusak, nem érhetőek el a teljes nyilvánosság számára. Ezenkívül havi előfizetés vásárlása is lehetséges, amellyel a felhasználók korlátlan számú hangoskönyvhöz kapnak hozzáférést az előfizetés időtartamán belül.

Az adatkezelés célja: az adatkezelő által készített, illetve készíttetett, és a VOIZ elnevezésű telefonos alkalmazáson keresztül elérhető, illetve megvásárolható hangoskönyvek megvásárlására, illetve az azokhoz való korlátlan hozzáférésre – előfizetés keretében – vonatkozó szerződés teljesítése, végrehajtása, vagyis az érintett és az adatkezelő között létrejövő szerződés alapján való szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, kapcsolattartás, és az így igénybe vett szolgáltatások nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett és az adatkezelő közötti szerződés létrejötte, illetve annak teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pontja alapján

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, számlázási név, számlázási cím, úgy mint irányítószám, település, utca, házszám, illetve cégek esetében cégnév, székhely, adószám, és telefonszám.

Az adatok törlésének határideje:
– a jelen pontban foglalt szolgáltatások megvásárlását, illetve az előfizetés bármely okból történő megszűnését követő 5 (öt) év elteltével, amely a Ptk. szerinti általános elévülési határidő.
– továbbá, amennyiben a jelen pontban foglalt szolgáltatások megszűnnek, és azokat az adatkezelő a továbbiakban már végleges jelleggel nem nyújtja, mert beszünteti ezirányú tevékenységét, és ezáltal a jelen pont alapján kezelt személyes adatokra már nincsen szükség, úgy a megszűnést követő 3 (három) hónap elteltével, mivel a hangoskönyvek az adatkezelő tárhelyén elérhetőek, azokat a felhasználók mindenkor csak ott tekinthetik meg.
– amennyiben az érintett visszavonja a hozzájárulását személyes adatai jelen pont alapján való kezeléséhez, úgy az erről szóló írásbeli kérelem – ideértve az elektronikus úton továbbított kérelmet is – kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül
– amennyiben az érintett tiltakozik személyes adatai jelen pont alapján való kezelése ellen, úgy az erről szóló írásbeli kérelem – ideértve az elektronikus úton továbbított kérelmet is – kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül
– a GDPR 17. cikkében foglalt egyéb esetekben azok bekövetkezését követő 8 (nyolc) munkanapon belül

Adattovábbítás: az adatkezelő kijelenti, hogy az érintett személyes adatait nem továbbítja semmilyen más személy felé. Felhívja azonban a figyelmet, hogy a folyamat során a fizetés megvalósulhat internetes felületen keresztül, bankkártyával, amely esetben az érintett átirányításra kerül a pénzintézeti szolgáltató felületére, ahol az érintettnek további adatait kell megadnia a fizetéshez. Ez azonban nem minősül adatkezelésnek az adatkezelő oldalán, sem pedig adattovábbításnak, mivel ezen pénzügyi adatok egyáltalán nem kerülnek az adatkezelő birtokába, azokat egy külső, tőle független oldalon adja meg az érintett, ezen adatkezelésre a szolgáltató B-Payment Zrt. szabályzatai vonatkoznak.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatkezelés céljánál megjelölt szolgáltatások nyújtásának elmaradása, ebben az esetben nem jön létre szerződés az adatkezelő és az érintett között a fentiekben megjelölt szolgáltatások nyújtására, teljesítésére, az érintett nem tudja megvásárolni az adatkezelés céljánál megjelölt termékeket, illetve előfizetést.

8.3. a VOIZ alkalmazás naplózása

A VOIZ elnevezésű telefonos alkalmazás meglátogatásakor a webszerver a felhasználói adatokat rögzíti, és azokat 1 hónap időtartamig tárolja. Az 1 hónap leteltével az össz-felhasználói adatokból statisztikai célú átlag adat keletkezik, az eredetileg tárolt adatok, amelyek a statisztika alapját adják, pedig törlésre kerülnek.

Adatkezelés célja: statisztikai adatgyűjtés elősegítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett és az adatkezelő közötti szerződés létrejötte, illetve annak teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pontja alapján

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a felhasználáshoz kapcsolódó statisztikák (pl. úgy mint az olvasási időtartam, sebesség, stb.).

Az adatok törlésének határideje:
– az adatrögzítés tárgyhónapját követő hónap 5. napjáig.
– amennyiben az érintett visszavonja a hozzájárulását személyes adatai jelen pont alapján való kezeléséhez, úgy az erről szóló írásbeli kérelem – ideértve az elektronikus úton továbbított kérelmet is – kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül
– amennyiben az érintett tiltakozik személyes adatai jelen pont alapján való kezelése ellen, úgy az erről szóló írásbeli kérelem – ideértve az elektronikus úton továbbított kérelmet is – kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül
– a GDPR 17. cikkében foglalt egyéb esetekben azok bekövetkezését követő 8 (nyolc) munkanapon belül

Adattovábbítás: az adatkezelő kijelenti, hogy az érintett személyes adatait nem továbbítja semmilyen más személy felé.

8.4. Egyéb adatkezelések

A jelen adatkezelési tájékoztatóban felsorolt adatkezeléseken kívül az adatkezelő eseti jelleggel egyéb adatkezelést is végezhet. Az ilyen esetekről, és annak körülményeiről az adatkezelő mindenkor az adott adat felvételekor ad tájékoztatást. Ezen túlmenően az adatkezelő az egyes hatóságok, hivatalos szervek megkeresésére meghatározott körben köteles lehet adatok kiadására, amennyiben az adott hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, és amennyiben az adat a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adattovábbítás: az adatkezelő kijelenti, hogy az érintett személyes adatait nem továbbítja semmilyen más személy felé egyik fentiekben megjelölt tevékenység esetében sem.

IX. Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik.

X. Azonosítást nem igénylő adatkezelés

Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni.

Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja.

XI. Az adatkezelő feladatai

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek.

Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre.

Az adatkezelő megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről. Az adatkezelő köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

XII. Az érintettek jogai

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár.

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.

Az érintettek a későbbiekben is tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről teljeskörűen az alábbiakban részletezettek szerint. Az VOIZ Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintettek részére a GDPR. 13. és 14. cikkében foglalt valamennyi információt és a 15-22. cikk illetve 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és közérthető, könnyen hozzáférhető formában, világosan megfogalmazva nyújtsa. Az adatkezelő kijelenti, hogy profilalkotást, illetve automatizált döntéshozatali tevékenységet nem végez. Az érintettek jogai az alábbiak:

A tájékoztatáshoz való jog

Bármely személy a lentiekben megadott elérhetőségen keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, illetve tárolja, továbbá, hogy hozta-e, vagy fogja-e a jövőben tudomására hozni, közölni más személlyel. Az érintett tájékoztatást kérhet továbbá az adatforrásokra vonatkozó információkról, az automatizált döntéshozatal tényéről, profilalkotásról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Harmadik országba való adattovábbítás esetén, illetve nemzetközi szervezet részére jogosult tájékoztatásra a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell részére küldeni, elektronikus úton. Az érintett jogosult az adatkezelés tárgyát képező adatairól másolatot kérni, amely másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeknek megfelelő díjat számíthat fel.

A helyesbítéshez való jog

Bármely személy a lentiekben megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését, amennyiben az alábbi esetek valamelyike bekövetkezik:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor

Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglaltak alapján.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának korlátozását, amennyiben a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek valamelyike teljesül. A korlátozás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok korlátozását. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatni köteles. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Adathordozhatóság joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, géppel olvasható formátumban elektronikus úton megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapiló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

XIII. Eljárás, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett ezen jogait akként gyakorolhatja, hogy e-mailben erről kérelmet küld az adatkezelő felé az … e-mail címre. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme alapján a fentiekben megjelölt határidőben, köteles legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatni az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával az alábbiak szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértése esetén valamilyen vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az adatkezelőtől, vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által jogellenesen okozott károkért, amennyiben nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az őt terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el. Több adatkezelő, illetve adatfeldolgozó esetén a felelősség egyetemleges. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

XIV. Az adatkezelő feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében

– Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. Az adatkezelési tájékoztatóval összhangban kell biztosítani jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást.

– Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása. Figyelni kell arra, hogy – ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, – kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult.

– Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.

– Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet.

– Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

– Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az adatkezelési szabályok betartására. Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

– A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, – meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.

– Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelőnek konzultálnia kell a felügyeleti hatósággal.

– Abban az esetben, ha a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni. Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése az adatbiztonság megerősítését célozza. Az adatkezelő jelenleg nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

XV. Adatbiztonság

Az adatokat az adatkezelő a megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek hozzáférhetőek kívülálló személyek számára.

Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az Amazon.com tárhelyszolgáltatójánál az AWS (Amazon Web Services) találhatóak meg.

tárhelyszolgáltató: Amazon Web Services (székhelye: …., elérhetősége: aws.amazon.com)

Az VOIZ Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során a fentiekben megjelölt szolgáltatót úgy választotta meg, hogy a kezelt adat:

a.) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
b.) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
c.) változatlansága igazolható (adatintegritás)
d.) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az VOIZ Zrt. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:
– megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,
– megőrzi a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,
– megőrzi a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

Tájékoztatjuk viszont az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, agy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

XVI. Igénybe vett adatfeldolgozók

A XV. pontban megjelölt tárhelyszolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: lsd. a XV. pontban

3. Az adatfeldolgozással érintett adatkör: a felhasználók által megadott valamennyi személyes adat.

4. A Felhasználók köre: a VOIZ elnevezésű telefonos alkalmazásban regisztrált/előfizető valamennyi felhasználó.

5. Az adatfeldolgozás célja: az alkalmazás elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. /Tárhely-szolgáltatás/

6. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Online fizetés

1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: B-Payment Zrt.
Székhely: 1132 Budapest, váci ót 4.
Web: www.b-payment.com

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online fizetés

3. Az adatfeldolgozással érintett adatkör: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

4. A Felhasználók köre: az online fizetést kérő valamennyi felhasználó.

5. Az adatfeldolgozás célja: az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett visszaélések ellenőrzése.

6. Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

Simplepay adattovábbítási nyilatkozat

„Tudomásul veszem, hogy a VOIZ Zrt.  (1095 Budapest, Soroksári út 48.) adatkezelő által a(z) iOS és Androis app-ban lévő fizetési felülethez kötött felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, számlázási címadatok (Cégnév/Teljes név, irányítószám, város, utca, házszám.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

A Simplepay logoja.

SIMPLEPAY – ONLINE FIZETÉSI RENDSZER Fizetési tájékoztató

MIT ÉRDEMES TUDNI A SIMPLEPAY FIZETÉSI RENDSZERRŐL?

A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

Az OTP Mobil Kft. az elektronikus és okos eszköz alapú kereskedelem területén rendelkezik kiterjedt szolgáltatásportfolióval. Termékei Simple márkanév alatt találhatók meg a piacon. Jelenleg két fő szolgáltatást nyújt:

SimplePay Online Fizetési Rendszer: A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a SimplePay egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a SimplePay felületén intézhetik fizetésüket. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

Simple Mobilalkalmazás: A Simple mobilalkalmazás egy olyan hazai fejlesztésű alkalmazás, amely a mobilvásárlást ötvözi számos, az életet egyszerűbbé tevő szolgáltatással. Így parkolójegyet, autópálya matricát, mozijegyet vásárolhat és számos további szolgáltatásból választhat egyetlen mobiltelefonos alkalmazáson belül. Letöltése ingyenes; Android, iOS és Windows Phone platformon működő okostelefonra és tabletre telepíthető.

További információért kérjük, látogasson el a www.simplepay.hu honlapra! Ügyfélszolgálat: 06 1 3666 611, ugyfelszolgalat@simple.hu

A Simple két szolgáltatása egymástól függetlenül működik. A továbbiakban a SimplePay Online Fizetési Rendszerrel, és az online vásárlással kapcsolatban talál információkat.

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?

1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
4. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk a szolgáltató oldalára.

ELFOGADOTT KÁRTYATÍPUSOK
Elfogadott kártyatípusok: Mastercard, maestro, Visa és Visa electron.

Figyelem! A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes elfogadni.

BIZTONSÁG
Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.

MIRE FIGYELJEN FIZETÉSKOR?

Bankkártyával történő fizetésről
• A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés, csakúgy, mint a hagyományos POS terminálon történő fizetés díjmentes.
• Ma már a Maestro bankkártyával is lehet fizetni az interneten. Részletekért érdeklődjön kibocsátó bankjánál.
• A kártyatársaságok a kártyabirtokosok érdekeit védik, ezért amennyiben kártyával vásárol és a kereskedő nem teljesít, úgy a kibocsátó bankjánál megadott reklamáció keretében érvényesítheti panaszát, melynek jogossága esetén Ön visszakapja a pénzt.
• A kártyabirtokosok azonosítását szolgálja a kártya aláírási paneljében található 3 jegyű ellenőrző kód – amit CVC2-nek vagy CVV2-nek is szoktak nevezni – (a 3 jegyű ellenőrző kód megtalálható a kártyaszám, illetve annak utolsó négy számjegye után). Ezt a kódot kérjük, ugyanolyan gondossággal kezelje, mint a PIN kódot!

Biztonsági jó tanácsok
• Növeli a biztonságot, ha SMS-szolgáltatást igényel bankjától, melynek eredményeképpen a számlán történt változásokról azonnal értesítést kap.
• Kérjük, készpénzfelvételnél, illetve vásárlásnál használt négyjegyű PIN kódját soha ne adja meg internetes fizetés esetén, illetve ügyeljen arra, hogy a kártyaszámát és a kártya lejárati dátumát ne adja ki illetékteleneknek!
• A vásárlást, fizetést követően mindig jelentkezzen ki a web oldalról! Különösen fontos ez olyan számítógép esetén, amit más is használ. Az adatai védelme érdekében javasoljuk, hogy saját gépről vásároljon, kerülje a nyilvános internetes kávézókat, hotspotokat!
• Kéjük, e-mailben történő adategyeztetéskor fokozottan figyeljen, ugyanis NyugatEurópában és az Egyesült Államokban egyre gyakoribb, hogy illetéktelenek e-mailben próbálnak adatot kicsalni.
• Amennyiben adatai frissítését kérik Öntől – akár olyan kereskedők is, ahol korábban már vásárolt – legyen elővigyázatos, hiszen akár a kereskedő nevében is eljárhatnak illetéktelenek. Ilyen esetekben kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel az addig megszokott módon, hogy ellenőrizze a feladót.
• További gyanúra adhat az is okot, ha túl kedvező ajánlattal, nyereményjátékkal vagy soha meg nem rendelt termék lemondásával kapcsolatban kap levelet.
• A kártyatársaságok sem e-mailben, sem telefonon nem keresik meg közvetlenül a kártyabirtokosokat! Amennyiben kártyatársaságok nevében olyan e-mailt vagy telefonhívást kap, melyben arról tájékoztatják, hogy bankkártyájának adatait illetéktelenek szerezték meg kérjük, ne adja meg az adatait, illetve haladéktalanul értesítse kártyakibocsátóját.

Vásárlás az interneten
• A webes vásárlás egyik előnye, hogy könnyedén összehasonlíthatja a hasonló termékek árait, így egyszerűen és gyorsan választhatja ki az Önnek legkedvezőbb ajánlatot.
• Megrendelés előtt – különösen az első megrendelés alkalmával – kérjük, ellenőrizze a webáruházzal kapcsolatos információkat (mióta működik, mennyire tartják megbízhatónak a céget, a jogszabályok alapján előírt kötelező előírt általános elérhetőségek szerepelnek-e a honlapon, pl. cím, telefonszám).
• Az internetes cégek annak érdekében, hogy védjék vásárlóikat számos biztonsági funkciót építenek be webáruházaikba. A honlapon szereplő nagy kártyacégek biztonsági logói (pl. MasterCard SecureCode) vagy egyéb titkosítások pl. SSL-kódok mindegyike arra utal, hogy az internetes kereskedő megtette a szükséges lépéseket a biztonságos netes vásárlás érdekében.
• A kommunikáció titkosítását mutatja az URL címben a „https” és az oldal jobb alsó sarkában szereplő lakat ikon is vagy a bal alsó sarokban található kulcs ikon, melyekre kattintva megjelennek a biztonsági tanúsítványok.
• Minden vásárlás alkalmával mentse el vagy nyomtassa ki megrendelését, annak fizetési visszaigazolását, a fizetéskor megadott adatokat, a megrendelt áru termékismertetőjét.
• A webáruház szerződési feltételeit ajánlott elolvasni megrendeléskor, hiszen amennyiben minőségi problémák merülnének fel a megrendelt termék vagy szolgáltatás esetén hasznos, ha tudja, mennyi időn belül nyújthat be reklamációt, milyen feltételek mellett vonhatja vissza megrendelését, illetve mikor és hogyan kaphatja vissza a pénzét.

Banki átutalással történő fizetés a SimplePay rendszerben
• Ezen fizetési mód választása esetén a vásárló közvetlenül az OTP Mobil Kft. számára utalja el a vásárlás ellenértékét.
• Csak HUF-ban indított átutalási megbízásokat tud fogadni rendszerünk.
• A szolgáltatás működése: Az ügyfél kiválasztja a banki átutalás fizetési lehetőséget a kereskedő webáruházában, a SimplePay e-mailben elküldi a vásárlónak az utalás részleteit. A vásárló kiegyenlíti tartozását banki átutalás segítségével a saját e-banki felületén. Az utalás megérkeztéről a SimplePay azonnal értesíti a Kereskedőt, aki teljesíti a megrendelést.

Ismétlődő fizetésről
Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban, applikációban (Voiz Hangoskönyvtár Android-on és iOS-en) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

XVII. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

XVIII. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).

– A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

– a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

– 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)


Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. március 25. napján lép hatályba.

voiz logo