Általános Szerződési Feltételek

A VOIZ Zrt. által üzemeltetett VOIZ elnevezésű telefonos alkalmazás online hangoskönyvtárának Általános Szerződési Feltételei

BEVEZETŐ

A VOIZ Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) a VOIZ elnevezésű telefonos alkalmazásban (a továbbiakban: Alkalmazás) megtalálható online hangoskönyvtárhoz való hozzáférés során a megrendelés adataival együttesen határozzák meg Szolgáltatási szerződést kötő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) jogait és kötelezettségeit, a nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános feltételeket.

Az ÁSZF-et a Szolgáltató az alkalmazásban ingyenesen elérhetővé teszi. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amely esetén az új szöveget a változások hatálybalépését 15 nappal megelőzően nyilvánosságra kell hozni a 4.1. pontban részletezett eljárási rend szabályai szerint.

Szolgáltató kijelenti, hogy jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Külön nem minősül írásbeli szerződésnek, azonban az alkalmazás letöltésével együtt elfogadható. Az online hangoskönyvtárat látogató, illetve az ott regisztráló személyek a regisztráció, illetve az ott elérhető szolgáltatások igénybe vétele által elismerik, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasták, értelmezték, valamint, hogy azt magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

A VOIZ elnevezésű telefonos alkalmazás üzemeltetője :
cégnév: VOIZ Zrt.
székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2.B.7. em.13.
cégjegyzékszám: 01-10-049832
adószám: 26353755-2-43
statisztikai számjele: 26353755-6399-114-01
bankszámlaszám: 10404027-50526881-88561012 K&H Bank Zrt.
e-mail: hello@voiz.hu

1. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, A SZERZŐDÉS TARTALMA

Szolgáltató vállalja, hogy megrendelő részére az általa a hangoskönyvtár alkalmazásban kiválasztott szolgáltatást nyújtja. Megrendelő a VOIZ Alkalmazás hangoskönyvtárának olvasója, aki az alkalmazás használatának engedélyezésével hangoskönyveket tölthet le, amelyeket mások részére nem továbbíthat, egyéb úton nyilvánosan nem oszthat meg, azokat kizárólag azon az okostelefonján hallgathatja meg, amelyre letöltötte a könyveket. A Megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint engedélyezetten jöhet létre.

1.1. A Szolgáltató rögzíti, hogy egyes hangoskönyvek ingyenesen elérhetőek a Megrendelők számára, továbbá minden hangoskönyv első fejezete is ingyenesen elérhető.

1.2. Ezen túlmenően a Megrendelőnek a további hangoskönyv hozzáférésekért mindenkor díjat kell fizetnie, amely mindenkor az alkalmazásban megjelölt összeg, az ott meghatározott szolgáltatásért.

1.3. A Szolgáltató rögzíti, hogy a szolgáltatását akként nyújtja, hogy a hangoskönyveket meg lehet vásárolni egyenként, illetve többet csomagban, valamint lehetőség van havi előfizetés vásárlására is, amely korlátlan hozzáférést biztosít valamennyi hangoskönyvhöz.

1.4. A Megrendelő az egyes csomagokért az alkalmazáson belül meghatározott díjat köteles megfizetni. A megrendelés úgy történik, hogy a Megrendelő az alkalmazásban kért adatai megadását követően bankkártyás fizetéssel tudja a díjat kiegyenlíteni, amelynek megtörténtét követően válik jogosulttá az adott csomag szerinti hangoskönyvekhez való hozzáféréshez.

1.5. Egy, illetve több könyv megvásárlása esetén a Megrendelő a díjat a vásárláskor, egyszeri alkalommal köteles megfizetni a Szolgáltató részére az 1.4. pontban foglaltak szerint. Havi előfizetés vásárlása esetén a Megrendelő a díjat minden hónapban előre fizeti meg, mindenkor a tárgyhónapban a megrendelés napjának megfelelő napon. A havi előfizetés díjának rendezése akként történik, hogy a Megrendelő az 1.4. pontban körülírt bankkártyás fizetéssel együtt feljogosítja a Szolgáltatót, hogy az előfizetés időtartama alatt a havi előfizetési díjat minden hónapban a jelen pontban foglaltak szerint felszámítsa és beterhelje neki. Az előfizetés kezdő napja a bankkártyás fizetés napja. Amennyiben pedig a Megrendelő nem kívánja tovább folytatni előfizetését, azt a https://elofizetes.voiz.hu/ weboldalon belépve a csomagoknál a lemondom gombra kattintva, vagy Android alkalmazás esetén a Menü – Profilom – Csomagom – Előfizetés lemondása menüpontban is tudja lemondani, amellyel a tárgyhónap végére tudja a szolgáltatást lemondani. Lemondás esetén a Szolgáltató a lemondásról visszaigazoló e-mailt küld, és a havi díjat a tárgyhónapot követő hónapban már nem terheli be, mivel az előfizetés a lemondással a tárgyhónap végére megszűnik. A Megrendelő a lemondás megtörténtét a https://elofizetes.voiz.hu/ weboldalon belépve továbbá Andoridos alkalmazás esetén a Menü – Profilom – Csomagom – Előfizetés lemondása menüpontban is tudja ellenőrizni, ahol kiírásra kerül, hogy az előfizetés lemondásra került.

2. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1.1. Szolgáltató kötelezettsége, hogy az online hangoskönyvtár alkalmazását karbantartsa és fejlessze, biztosítsa a hozzáférést az online hangoskönyvtár állományához, annak adatbázisát folyamatosan bővítse.

2.2.1. A szolgáltatás megrendelése az alkalmazás letöltésével, illetve azon belül az adatkezeléshez történő hozzájárulás engedélyezésével és az ÁSZF elfogadásával jön létre, a megrendelő által kiválasztott előfizetési konstrukció kiválasztásával.

A szolgáltató által engedélyezett alkalmazás használatával a felek között szerződés jön létre, melyet a Szolgáltató nyilvántart.

2.2.2. A Szolgáltató az olvasói jogviszonyt a jogosultság beazonosítását követően azonnal köteles biztosítani.

2.3. Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint, ingyenesen, minden szerződött előfizetőjének biztosítani.

2.4. Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti az alkalmazásban elérhető Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

2.5. Szolgáltató köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.

2.6. Amennyiben a Megrendelő tevékenysége a Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti, a Szolgáltató – egyéb szerződésből fakadó joga fenntartása mellett – jogosult a Megrendelő felé nyújtott szolgáltatás külön felhívás nélküli korlátozására. A korlátozás tényéről azzal egyidejűleg a Megrendelőt e-mailben vagy telefonon értesíteni köteles.

2.7. Amennyiben a szolgáltatás egésze, vagy annak bármely eleme elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik – kivéve a szolgáltató vagy a szolgáltatás megszűnésének esetét – köteles megtenni mindent a hiba azonnali elhárítása érdekében.

3. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Megrendelő jogosult a szolgáltatást rendeltetésének megfelelően használni, az ahhoz szükséges technikai segítséget igénybe venni. Megrendelő jogosult továbbá adatainak felhasználásáról, kezeléséről, adattovábbításról az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint felvilágosítást kérni, illetve az adatai kezelésére vonatkozóan utasítást adni (adatai módosítását, javítását kérni, az adatkezelést, illetve adattovábbítást általánosságban, vagy egyes kezelési módok tekintetében megtiltani, stb.).

3.2. Megrendelő köteles a Szolgáltató alkalmazására történő regisztrációkor, illetve szolgáltatásainak megrendelésekor saját valós adatait helyesen megadni. A megrendelő adatainak valóságát a Szolgáltató nem vizsgálja, viszont amennyiben tudomást szerez arról, hogy e körben a Megrendelő megtévesztette, úgy jogosult a megrendelő részére nyújtandó szolgáltatását felfüggeszteni mindaddig, amíg az nem igazolja a megadott adatok valódiságát.

3.3. Megrendelő a szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért fokozott felelőséggel tartozik. A használati jog harmadik személy részére való átengedése tilos.

3.4. Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 8 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes körű felelősség terheli.

3.5. Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért felel, amennyiben elmulasztotta az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.

3.6. Megrendelő kijelenti, hogy tudomásul vette, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait csak a megfelelő technikai feltételek mellett (stabil internet kapcsolat, megfelelő internet-böngészőprogram és ennek futtatására képes okostelefon) tudja igénybe venni. Ezekről a Megrendelőnek kell előzetesen tájékozódnia és gondoskodnia, ellenkező esetben a Szolgáltató szolgáltatását nem tudja igénybe venni.

4. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZELLEMI TULAJDONJOG

A VOIZ alkalmazás teljes tartalma, azon lévő valamennyi szöveges és egyéb tartalom szerzői- és egyéb szellemi tulajdonjogi védelem alatt áll.

A Megrendelő nem jogosult annak tartalmát sem egészben, sem részleteiben sokszorosítani, terjeszteni, módosítani, publikálni, átdolgozni, azokból származékos művet alkotni, azokat más műbe, honlapba, stb. beépíteni, továbbá nem jogosult létrehozni az alkalmazással, illetve azon keresztül nyújtott szolgáltatással azonos szolgáltatást, vagy terméket. Úgyszintén tilos az alkalmazás tartalmából eredő, vagy azon alapuló bármilyen anyag, vagy mű készítése, létrehozása. Az alkalmazás bármely tartalmának a jelen Feltételekbe ütköző felhasználása szigorúan tilos, és a Megrendelő regisztrációjának törlése mellett egyéb jogi eljárást is vonhat maga után.

5. KAPCSOLÓDÓ WEBOLDALAK

Az alkalmazásban szerepelhetnek esetlegesen olyan linkek, amelyek az internet olyan idegen weboldalira mutatnak, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató irányítása és felügyelete alá. Ezek a weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében vannak. Az ilyen weboldalak tartalma semmilyen tekintetben nem képezi a Szolgáltató garanciavállalását vagy jóváhagyását az ott nyújtott adatok, információk vonatkozásában. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információkért, adatvédelmi nyilatkozatért, regisztrációért vagy bármilyen más ott nyújtott tartalomért.

6. FELELŐSSÉG

Az alkalmazásba történő belépéssel, annak használatával illetve a regisztrációval minden Megrendelő elfogadja az alkalmazás használatának jelen feltételeit, és elismeri, hogy az alkalmazást a saját felelősségére használja. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű intézkedést az alkalmazás biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek az alkalmazás létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, az alkalmazásban elérhető tartalmak törléséből eredőben, további vonal-, vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusokból, valamint kém- és más kártékony programokból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. A Megrendelőt terheli minden felelősség az alkalmazás használatából eredő, a szolgáltatást igénybe vevő készüléken bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ide értve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is. A Szolgáltató az alkalmazás használatával összefüggésben javasolja, hogy a Megrendelők tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést, használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az alkalmazásba történő regisztráció feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Megrendelőt terheli a számítógépe, elektronikus eszköze, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Megrendelő köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a honlap/alkalmazás felületére, annak szervereire és hálózataiba, vagy más egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a honlaphoz kapcsolódik. Amennyiben a Szolgáltató nem érvényesíti a jelen Feltételekben írt bármely rendelkezést, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

7. FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az alkalmazáson keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Megrendelők megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá az alkalmazás tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. Amennyiben a Szolgáltató módosítja a jelen Feltételeket, minden esetben a Feltételek módosított változata kerül az alkalmazásban megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Szolgáltató az alkalmazáson keresztül értesíti a Megrendelőket. Az esetleges módosítás az alkalmazásban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Megrendelő kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a Feltételek esetleges módosításait. Abban az esetben, ha a Megrendelő a módosítások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a honlap szoláltatásait, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat, egyetért azokkal.

8. AZ ÁSZF HATÁLYA

8.1. Jelen ÁSZF a kihirdetésével (az alkalmazásban való megjelenésétől) lép hatályba.

A szerződő felek a szerződést határozatlan időre kötik.

8.2. A szolgáltatási szerződés az online hangoskönyv alkalmazás használatának Szolgáltató általi engedélyezésével lép hatályba.

8.3. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Megrendelő őt a szolgáltatásnyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely a megrendelőnek felróható, illetve amelyről a szolgáltatás megrendelésekor Megrendelőnek tudomása volt.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató és a Megrendelő kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen „ÁSZF”, „Adatkezelési tájékoztató” rendelkezései vonatkoznak. Abban az esetben, ha bármi, amit az alkalmazás tartalmaz, ellentétes, vagy össze nem férő a jelen Feltételekkel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

9.1. Jelen Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni, arra a magyar jog az irányadó. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek a jelen Feltételekből fakadnak. A Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis, vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

9.2. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók, különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak (törvényi hivatkozások):
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés körében a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Jótállás körében a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
Szerzői jogok körében a 1999. évi LXXVI. törvény
A Szerződésre továbbá különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

9.3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egyes esetekben az ÁSZF-ben foglaltakhoz képest engedményt tesz, nem értelmezhető úgy, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Hatályba lépés időpontja: Budapest, 2019 március 25

© VOIZ 2023